CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
KẾ HOẠCH Chuẩn bị Tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND xã khoá XX
28/12/2021 09:22:02

KẾ HOẠCH Chuẩn bị Tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND xã khoá XX

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Thường trực HĐND xã tổ chức hội nghị liên tịch với Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo UBND xã, các Ban của HĐND xã, Ban thường trực UBMTTQ xã và cán bộ, công chức liên quan để thống nhất nội dung, chương trình, xây dựng kế hoạch, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND xã như sau:

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

30/11/2021

- Hội nghị Thường trực , Trưởng các Ban HĐND xã -Thường vụ Đảng ủy - Lãnh đạo UBND - CTMTTQ xã - Tổ trưởng Đại biểu HĐND: Triển khai kế hoạch

TTHĐND

Từ ngày 01/12/2021

đến 20/12/2021

- Tổng hợp viết báo cáo tổng kết năm trình kỳ họp

TTHĐND và

LĐUBND xã

Sáng ngày 21/12/2021

Lãnh đạo UBND xã gửi các bản báo cáo về TTHĐND xã ( Có phụ lục kèm theo)

 

Ngày

22-24/12/2021

Thường trực, các Ban HĐND xã thẩm tra các bản báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND xã

TT HĐND

Chiều ngày 24/12/2021

Thường trực HĐND cấp phát tài liệu cho Tổ trưởng, ĐBHĐ và Chủ tịch UBMTTQ xã.

TTHĐND

Ngày 25 -26/12/2021

Các tổ họp tham gia dự thảo báo cáo, tờ trình của HĐND - UBND xã

Tổ trưởng

Ngày 28/12/2021

(thứ ba)

Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo mô hình thôn tại 3 thôn. ( Đảm bảo công tác phòng chống dịch)

TTMTTQ xã

29/12/2021

Thường trực UBMTTQ xã tổng hợp kết quả hội nghị tiếp xúc cử tri.

Ban TT UBMTTQ xã

30/12/2021

Thường trực HĐND xã gửi tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri về Lãnh đạo UBND để báo cáo tiếp thu, giải trình và trả lời.

TTHĐND

03/01/2022

Lãnh đạo UBND xã nộp báo cáo giải trình về TTHĐND xã và tờ trình dự thảo Nghị quyết

TTHĐND

Ngày 05/01/2022

Họp triển khai nội dung, chương trình kỳ họp, cấp tài liệu, giấy mời

TTHĐND

Ngày 13/01/2022

Tổ chức kỳ họp ( Thời gian 1/2 ngày)

TTHĐND

I. Công tác chuẩn bị các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết:

- Thường trực HĐND xã đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã bố trí lịch họp Ban Thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ để thảo luận các báo cáo theo quy chế làm việc phải thông qua trước khi trình HĐND xã.

- Đề nghị UBND xã, cán bộ và công chức chuyên môn, các đơn vị, các ngành chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, gửi về Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã đúng thời gian theo kế hoạch để các Ban HĐND xã thẩm tra.

II. Công tác tiếp xúc cử tri:

- Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã phối hợp với Thường trực HĐND xã; Lãnh đạo UBND xã nghiên cứu tổ chức mô hình Hội nghị tiếp xúc cử tri cho phù hợp với tình hình phòng chống dịch tại địa phương và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực HĐND xã đúng thời gian, kế hoạch đã xây dựng.

III. Các báo cáo của UBND xã:

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

- Báo cáo tài chính đến ngày 30/11/2021.

+ Báo cáo thu, chi ngân sách và các quỹ.

+ Báo cáo tình hình công nợ đầu tư xây dựng cơ bản.

- Báo cáo dự toán thu chi ngân sách xã năm 2022.

- Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản . Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và một số nội dung khác ( nếu có). Tờ trình chi tiết.

- Báo cáo tiếp thu ý kiến và trả lời sau hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ nhất HĐND xã.

* Dự thảo các nghị quyết.

- Nghị quyết kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

- Nghị quyết phân bổ Dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2022.

- Các nghị quyết chuyên đề của các đơn vị Công an, Quân Sự, Giáo dục và Y tế.

- Nghị quyết đầu tư công năm 2022.

IV. Các báo cáo của HĐND xã:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- Báo cáo của các Ban HĐND xã về kết quả thẩm tra các bản báo cáo của UBND xã trình kỳ họp.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Mỗi tổ đại biểu HĐND xã chuẩn bị 01 câu hỏi chất vấn và các ý kiến để tham gia, thảo luận các báo cáo tại kỳ họp ( Các câu hỏi chất vấn gửi về Thường trực HĐND xã trước ngày 08/01/2022)

- Thường trực HĐND xã tổng hợp, lựa chọn và gửi câu hỏi chất vấn đến cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức và cá nhân được chất vấn yêu cầu gửi báo cáo giải trình cho Thường trực HĐND xã trước ngày 10/01/2022.

V. UBMTTQ xã: Thông báo tham gia xây dựng chính quyền.

VI. Công tác thông tin, tuyên truyền; Văn phòng:

- Văn phòng HĐND&UBND xã phối hợp với Đài truyền thanh thông báo trên hệ thống truyền thanh xã và chuẩn bị tốt hệ thống âm thanh phục vụ hội nghị tiếp xúc cử tri và tiếp âm trực tiếp kỳ họp thứ 2 HĐND xã.

- Văn phòng HĐND&UBND xã: Chuẩn bị các văn bản do Thường trực HĐND và UBND xã giao; có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành soạn thảo các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo phân công của UBND xã và gửi tài liệu liên quan đến kỳ họp cho các đại biểu đúng thời gian quy định; chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo mọi điều kiện cần thiết khác phục vụ kỳ họp.

Trên đây là kế hoạch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Thường trực HĐND xã đề nghị UBND xã, các cơ quan, đơn vị, các Ban và đại biểu HĐND xã căn cứ kế hoạch, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công để việc tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND xã thành công tốt đẹp.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1688
Trước & đúng hạn: 1688
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/09/2023 21:34:36)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM VŨ - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Tuấn

Địa chỉ: Xã Cẩm Vũ

Điện thoại: 0987.344.887

Email: mstuong@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0