CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
28/12/2021 12:00:00

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT TT Nội dung                                    
    NỘI VỤ                                    
    LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO                                    
1 1 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng                                    
2 2 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng                                    
3 3 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung                                    
4 4 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã                                    
5 5 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã                                    
6 6 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung                                    
7 7 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã                                    
8 8 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác                                    
9 9 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung                                    
10 10 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc                                    
                                         
    LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG                                    
11 1 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị                                    
12 2 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề                                    
13 3 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất                                    
14 4 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình                                    
15 5 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến                                    
                                         
    GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                    
16 1 Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học                                    
17 2 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập                                    
18 3 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại                                    
19 4 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập                                    
20 5 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập ( theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)                                    
                                         
    LĨNH VỰC VĂN HOÁ – THỂ THAO VÀ DU LỊCH                                    
    1. Lĩnh vực gia đình                                    
21 1 Thủ tục xét tặng danh hiệu gia đình văn hoá hàng năm.                                    
22 2 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hoá                                    
    2. Lĩnh vực thư viện                                    
23 3 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng                                    
24 4 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng                                    
25 5 Thủ tục thông báo chấm dứt hợp đồng thư viện cộng đồng                                    
    3. Lĩnh vực văn hoá cơ sở                                    
26 6 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã                                    
    4. Lĩnh vực thể thao                                    
27 7 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở                                    
                                         
    TƯ PHÁP - HỘ TỊCH                                    
  A DANH MỤC TTHC CẤP XÃ                                    
  I Lĩnh vực hộ tịch                                    
28 1 Thủ tục đăng ký khai sinh                                    
29 2 Thủ tục đăng ký kết hôn                                    
30 3 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con                                    
31 4 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con                                    
32 5 Thủ tục đăng ký khai tử                                    
33 6 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động                                    
34 7 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động                                    
35 8 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động                                    
36 9 Thủ tục đăng ký giám hộ                                    
37 10 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ                                    
38 11 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch                                    
39 12 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân                                    
40 12 Thủ tục đăng ký lại khai sinh                                    
41 14 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân                                    
42 15 Thủ tục đăng ký lại kết hôn                                    
43 16 Thủ tục đăng ký lại khai tử                                    
44 17 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch                                    
  II Lĩnh vực Bồi thường nhà nước                                    
45 18 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại                                    
  III Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở                                    
46 19 Thủ tục thôi làm hòa giải viên                                    
47 20 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên                                    
48 21 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải                                    
49 22 Thủ tục công nhận hòa giải viên                                    
  IV Lĩnh vực Phổ biến Giáo dục pháp luật                                    
50 23 Thủ tục công nhận Tuyên truyền viên pháp luật                                    
51 24 Thủ tục cho thôi làm Tuyên truyền viên pháp luật                                    
  V Lĩnh vực Nuôi con nuôi                                    
52 25 Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước                                    
53 26 Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước                                    
  VI Lĩnh vực Chứng thực                                    
54 27 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc                                    
55 28 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận                                    
56 29 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)                                    
57 30 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở                                    
58 31 Thủ tục chứng thực di chúc                                    
59 32 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản                                    
60 33 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở                                    
61 34 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở                                    
62 35 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch                                    
63 36 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch                                    
64 37 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực                                    
  B DANH MỤC TTHC LIÊN THÔNG                                    
65 1 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi                                    
66 2 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi                                    
67 3 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú                                    
68 4 Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)                                    
69 5 Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)                                    
70 6 Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng có công với cách mạng từ trần                                    
71 7 Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng có công với cách mạng từ trần                                    
72 8 Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)                                    
73 9 Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)                                    
74 10 Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007                                    
75 11 Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007                                    
76 12 Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh                                    
77 13 Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh                                    
78 14 Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc                                    
79 15 Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc                                    
80 16 Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế                                    
81 17 Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế                                    
                                         
    THANH TRA                                    
    Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo                                    
82 1 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã                                    
    Lĩnh vực tiếp công dân                                    
83 1 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã                                    
    Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo                                    
84 1 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã                                    
    Lĩnh vực phòng chống tham nhũng                                    
85 1 thủ tục kê khai tài sản, thu nhập                                    
86 2 thủ tục xác minh tài sản, thu nhập                                    
87 3 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình                                    
88 4 Thủ tục thực hiện việc giải trình                                    
                                         
    TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG                                    
    Lĩnh vực đất đai                                    
89 1 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã)                                    
    Lĩnh vực Môi trường                                    
90 1 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích                                    
                                         
    LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI                                    
    LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI                                    
91 1 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn                                    
92 2 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật                                    
93 3 Đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật                                    
94 4 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng                                    
95 5 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn                                    
96 6 Nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp                                    
97 7 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội                                    
98 8 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở                                    
99 9 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em                                    
    LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG                                    
100 1 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ                                    
101 2 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi                                    
102 3 Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh                                    
103 4 Thủ tục giải quyết mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp.                                    
104 5 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Cam pu chia                                    
    LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI                                    
105 1 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình                                    
106 2 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng                                    
    LĨNH VỰC VIỆC LÀM                                    
107 1 Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19                                    
    LĨNH VỰC TRẺ EM                                    
108 1 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em                                    
109 2 Chấm dứt việc chăm sóc, thay thế cho trẻ em                                    
110 3 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt                                    
111 4 Đăng ký nhận chăm sóc, thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em                                    
112 5 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em                                    
113 6 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế                                    
                                         
    NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                    
  I Lĩnh vực Trồng trọt                                    
114 1 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa                                    
  II Lĩnh vực Thủy lợi                                    
115 2 Nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)                                    
116 3 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã                                    
117 4 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.                                    
  III Lĩnh vực Phòng chống thiên tai                                    
118 5 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu                                    
119 6 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh                                    
120 7 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai                                    
121 8 Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội                                    
122 9 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5 % trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội                                    
  IV Lĩnh vực Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ                                    
123 10 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương                                    
124 11 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích                                    
                                         
    LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA                                    
    Tên thủ tục hành chính                                    
  I Lĩnh vực Đường thủy nội địa                                    
125 1 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung                                    
126 2 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa                                    
127 3 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác                                    
128 4 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa                                    
129 5 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện                                    
130 6 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện                                    
131 7 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện                                    
132 8 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện                                    
133 9 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa                                    
                                         
    LĨNH VỰC PHÍ, LỆ PHÍ, BẢO HIỂM, QUẢN LÝ CÔNG SẢN                                    
  I Lĩnh vực phí, lệ phí                                    
134 1 Kê khai, thẩm định tờ khai bảo vệ môi trường đối với nước thải                                    
  II Lĩnh vực bảo hiểm                                    
135 1 Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp                                    
  III Lĩnh vực quản lý công sản                                    
136 1 Quyết định điều chuyển tài sản công                                    
137 2 Quyết định thanh lý tài sản công                                    
138 3 Quyết định tiêu hủy tài sản công                                    
                                         
    LĨNH VỰC Y TẾ                                    
139 1 Thủ tục cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ.                                    
                                         
    LĨNH VỰC DÂN SỐ                                    
140   Thủ tục xét hưởng chính sách hỗ trợ đối tượng sinh con đúng chính sách dân số                                    
                                         
    LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ                                    
141 1 Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư                                    
142 2 Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư                                    
                                         
Tổng số TTHC áp dụng tại UBND xã Cẩm Vũ là 142 thủ tục, trong đó có 17 Thủ tục hành chính liên thông                                    
                                     
                                     
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 887
Trước & đúng hạn: 887
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/06/2023 07:37:58)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM VŨ - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Tuấn

Địa chỉ: Xã Cẩm Vũ

Điện thoại: 0987.344.887

Email: mstuong@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0