CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
KẾ HOẠCH Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước giai đoạn 2021-2025
28/12/2021 08:32:02

KẾ HOẠCH Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước giai đoạn 2021-2025

C¨n cø Đề án số 08-ĐA/HU ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Huyện ủy Cẩm Giàng về việc tăng cường cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giai đoạn 2021-2025;

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Cẩm Vũ về việc tăng cường cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã;

UBND xã Cẩm Vũ xây dựng kế hoạch tăng cường cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH,

XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TẠI XÃ CẨM VŨ

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC

- Thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Kế hoạch số 2199/KH-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh về thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020;

- Trong suốt 5 năm thực hiện, đến nay công tác CCHC của xã đã có bước chuyển biến tích cực, những kết quả đạt được rõ nét trên cả các nội dung; công tác cải cách thủ tục hành chính được từng bước đổi mới, nâng cao và có hiệu quả thiết thực; trình độ và phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị được kiện toàn, sắp xếp theo đúng quy định. Xây dựng báo cáo kết quả 10 năm thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2011-2020; kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của tỉnh, huyện.

- Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, gắn với việc thực hiện Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính; Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND;

- Tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC; kết hợp thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hoạt động thường xuyên của cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể.

- Thường xuyên nâng cao hơn nữa công tác tự kiểm tra CCHC nhằm chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật và kỷ cương trong đội ngũ cán bộ công chức và tại bộ phận làm việc một cửa.

- Tổ chức đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC đối với các cán bộ, công chức UBND xã. Đưa kết quả thực hiện CCHC vào tiêu chí xét thi đua và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với từng cán bộ, công chức và trách nhiệm người đứng đầu UBND xã.

2. Về cải cách thủ tục hành chính

- Thực hiện kế hoạch số 3620/KH-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh về cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Năm 2019, UBND xã đã thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, bố trí cán bộ, công chức; Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy trình giải quyết TTHC theo các danh mục được UBND tỉnh ban hành. Tổ chức niêm yết công khai đầy đủ bộ TTHC, hướng dẫn quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết, đảm bảo 100% TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa.

- Tại Bộ phận Một cửa xã đã áp dụng phần mềm một cửa điện tử để tổ chức, cá nhân giám sát quy trình thực hiện, kết quả giải quyết TTHC đảm bảo thời gian, số hồ sơ giải quyết tại xã cơ bản thực hiện xong trong ngày, không có hồ sơ quá hạn, được tổ chức, cá nhân đánh giá cao và hài lòng.

- Thường xuyên chỉ đạo, ban hành văn bản về rà soát, đơn giản hóa TTHC, Công tác kiểm soát được quan tâm, cập nhật đầy đủ, kịp thời TTHC mới ban hành; Lập hòm thư góp ý và niêm yết địa chỉ tiếp nhận để xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết TTHC.

- Tiếp tục rà soát, cử cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa đảm bảo đủ số lượng, lựa chọn cán bộ, công chức có phẩm chất, đạo đức tốt, trách nhiệm cao trong thi hành công vụ. Có tác phong, thái độ giao tiếp, cư xử lịch sự, hòa nhã, cởi mở, thân thiện, chuẩn mực, đúng quy chế văn hóa công sở;

- Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với công chức làm việc tại bộ phận một cửa; công chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

3. Xây dựng chính quyền điện tử

- UBND xã đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, tăng cường đầu tư máy tính cho đội ngũ cán bộ, công chức để xử lý, giải quyết công việc, đẩy mạnh ứng dụng phần mềm chuyên môn như: Phần mềm quản lý văn bản; Phần mềm kế toán, quản lý hộ tịch.

- Hiện nay, xã đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân;

- Triển khai đăng ký chữ ký số và gửi nhận văn bản điện tử, không gửi kèm văn bản giấy thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành kể từ ngày 01/10/2020; hiện nay 100% cán bộ, công chức xã sử dụng hòm thư điện tử để trao đổi công việc, cổng thông tin điện tử xã được duy trì, phát huy có hiệu quả việc cung cấp thông tin về tổ chức bộ máy, các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, cập nhật các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền.

II. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế

- Nhiệm vụ cải cách TTHC và xây dựng chính quyền điện tử chưa được quan tâm đúng mức, công tác kiểm tra, giám sát còn xem nhẹ, chưa chủ động nghiên cứu đề ra các giải pháp đổi mới trong quá trình thực hiện.

- Việc phối hợp giữa Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC của huyện với UBND xã trong thực hiện phần mềm điện tử liên thông còn chậm; chưa có biện pháp hướng dẫn, tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên mạng internet;

- Công tác kiểm soát, rà soát TTHC được triển khai nhưng còn hình thức, một số bộ phận chuyên môn chưa thường xuyên rà soát TTHC hết hiệu lực.

- ng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 hiệu quả không cao; Bộ phận Một cửa của chưa hiện đại, chưa phù hợp với nhiệm vụ đề ra.

- Việc đổi mới tác phong, nề lối làm việc của cán bộ, công chức đã có nhiều chuyển biến nhưng chưa rõ nét, việc duy trì và thực hiện quy chế văn hoá công sở có mặt hạn chế.

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân khách quan

- Cải cách TTHC và xây dựng chính quyền điện tử là vấn đề rộng lớn, phức tạp liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều đối tượng; trong khi đó hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quy định về TTHC chậm được sửa đổi, bổ sung; các biện pháp chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện giữa các cơ quan hành chính nhà nước chưa kịp thời.

- Chưa có cơ chế pháp lý đủ mạnh để ràng buộc trách nhiệm của cơ quan hành chính trong thực hiện kiểm soát TTHC, nguồn kinh phí dành cho công tác cải cách TTHC và xây dựng chính quyền điện tử hạn hẹp, cơ sở vật chất, trang thiết bị thiếu không được bổ sung kịp thời..

2.2. Nguyên nhân chủ quan

- Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc còn thiếu thốn. Cán bộ, công chức phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, chế độ đãi ngộ thấp nên hiệu quả công việc chưa cao.

- Trình độ, năng lực một bộ phận cán bộ, công chức còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Xây dựng hoạt động hành chính xã Cẩm Vũ đảm bảo tính thng nhất, chuyên nghiệp và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết các TTHC; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phm cht và năng lực; ng cao cht lượng hoạt động đoàn thchính trị xã hội đáp ứng yêu cu phát triển nhanh, toàn diện, bn vững.

- Trọng tâm cải cách TTHC nhm đơn gin hóa các thủ tục, tạo điều kiện tốt nhất cho cá nhân, tổ chức; xây dựng chính quyền điện tử gim chi phí và thời gian thực hiện, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, phát trin, tăng cường pháp chế, bảo đảm nguyên tc hợp lý, hp pháp và có chi phí thp nht.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Việc xây dựng và ban hành văn bản

- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC;

- Kịp thời ban hành văn bản về kiểm soát TTHC, xác định trách nhiệm của các bộ phận chuyên môn trong tổ chức triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC và xây dựng chính quyền điện tử.

2.2. Rà soát, đánh giá TTHC

- 100% các TTHC hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ phận chuyên môn được thống kê, tổng hợp, lập danh mục và được rà soát về thời hạn giải quyết; tính khả thi, phù hợp, vấn đề phí, lệ phí;

- Xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bãi bỏ các TTHC không phù hợp, loại bỏ thủ tục không cần thiết, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp thực hiện nhanh chóng, dễ dàng và thuận lợi.

2.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC

- 100% TTHC hiện hành được kịp thời công khai theo thẩm quyền giải quyết của xã.

- Đảm bảo TTHC được niêm yết đầy đủ, khoa học tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy định;

- Kiểm soát TTHC được áp dụng trong thực tiễn và tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, nhằm phát hiện và giải quyết những bất cập các quy định hành chính, cũng như giám sát việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức;

- Xây dựng phương án khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với tất cả các lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước nhằm phát hiện những TTHC không còn phù hợp; tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp, tác phong, thái độ, khả năng giao tiếp của cán bộ tiếp nhận hồ sơ.

2.4. Giải quyết thủ tục hành chính

- 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của xã được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa, áp dụng có hiệu quả phần mềm một cửa liên thông, kết quả giải quyết xong trước hoặc đúng thời gian quy định.

- Phấn đấu năm 2022 tất cả danh mục TTHC quy định được triển khai dịch vụ công trực tuyến; 100% hồ sơ phát sinh thuộc danh mục TTHC quy định được tiếp nhận và giải quyết dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 tại bộ phận Một cửa;

2.5. Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin

- Xây dựng và đầu tư trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành Bộ phận Một cửa hiện đại, bảo đảm tất cả thủ hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa, thời gian hoàn thành năm 2022.

- Nâng cấp hạ tầng mạng diện rộng, có mạng Internet với đường truyền tốc độ cao, kết nối thông suốt các đơn vị quản lý nhà nước từ cấp xã đến cấp tỉnh, cấp huyện để sử dụng hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh.

- Các văn bản, tài liệu giữa các đơn vị được trao đổi dưới dạng điện tử, trên môi trường mạng, năm 2021 thực hiện 100% danh mục văn bản quy định sử dụng chữ ký số thay cho văn bản giấy.

- Cán bộ, công chức sử dụng tốt hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phần mềm điện tử phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, chuyên môn, nghiệp vụ; 100% cán bộ chuyên môn tham gia vào hệ thống Chính quyền điện tử.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

- Lãnh đạo UBND xã nâng cao vai trò, trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo sự thống nhất; triển khai đồng bộ các nội dung cải cách TTHC và xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm quán triệt quan điểm chỉ đạo của UBND xã về thực hiện Kế hoạch, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân vào tiến trình CCHC.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong cải cách TTHC và xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3620/KH-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh về thực hiện nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

- Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất đạo đức, năng lc, trình độ chuyên môn thực hin hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch t nguồn ngân sách nhà nước, xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị nhằm nâng cao hiệu quhoạt động Bộ phận Mt cửa của xã theo hướng liên thông, hiện đại.

2. Giải pháp

2.1. UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, kịp thời các nội dung và giải pháp thực hiện công tác cải cách TTHC và xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch hàng tháng, quý để đánh giá kịp thời kết quả; Gắn việc cải cách hành chính với thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, chủ động trong công tác, đổi mới tác phong, nề lối làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ đươc giao.

2.2. UBND xã chịu trách nhiệm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch trong phạm vi qun lý; xác định cải cách TTHC và xây dựng chính quyền điện tử là nhiệm vụ trọng tâm hàng năm; xây dựng kế hoạch cụ thể trong từng giai đoạn; pn công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Kiện toàn cơ cấu, tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, đội ngũ công chức đảm bảo tổ chức triển khai, vận hành, khai thác, ứng dụng tốt các hệ thống thông tin, các nội dung trong Kế hoạch.

Kiểm soát chặt chẽ TTHC mới ban hành; thường xuyên rà soát TTHC còn rườm rà, trùng chéo, chưa phù hợp với thực tiễn, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét; thực hiện tốt việc niêm yết công khai đầy đủ mẫu đơn, mẫu tờ khai, quy trình, lệ phí, thời gian giải quyết để tổ chức, cá nhân biết, thực hiện và giám sát thông qua hòm thư góp ý, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân để đánh giá kết quả giải quyết TTHC đối với xã.

Tiếp tục thực hiện phần mềm một cửa điện tử liên thông, áp dụng có hiệu quả chữ ký số, văn bản điện tử, chỉ đạo Bộ phận Một cửa tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 mức độ 4 tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân thực hiện giải quyết TTHC qua môi trường mạng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và động viên khen thưởng kịp thời tấm gương người tốt việc tốt trong CCHC.

Các bộ phận chuyên môn chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là giải quyết TTHC; tổ chức họp, trao đổi khi có khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm 100% TTHC được giải quyết xong trước và đúng thời gian quy định.

2.3. Tổ chức sắp xếp bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu quả, xác định vị trí việc làm để bố trí cán bộ phù hợp với nhu cầu của cơ quan, phân công nhiệm vụ từng cá nhân theo nguyên tắc “đúng người, đúng việc”.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính để có khả năng làm việc độc lập, tự chủ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám đề xuất chủ trương, sáng kiến, quyết đoán và chịu trách nhiệm về các quyết định và việc làm của mình. Đặc biệt, trong những tình huống khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự chủ động, kịp thời đưa ra những quyết sách đúng đắn, sáng suốt và đúng pháp luật.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức trong việc giải quyết TTHC theo tinh thần phục vụ người dân.

2.4. Tập trung nguồn lực, đầu tư trang thiết bị cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của xã thành Bộ phận Một cửa hiện đại, hàng năm lập dự toán trình HĐND cùng cấp đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch t nguồn ngân sách nhà nước, từng bước nâng cấp đường truyền internet tốc độ cao, hệ thống máy tính có cấu hình bảo đảm áp dụng chữ ký số, văn bản điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm htrợ nghiệp vụ tại cơ quan, đơn vị, lng ghép các nguồn lực ngoài ngân sách cho các chương trình, hoạt động thuộc Kế hoạch này.

Phần thứ ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện Kế hoạch:

- Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch: Quý I năm 2021;

- Triển khai kế hoạch thực hiện: Quý II năm 2021;

- Sơ kết Kế hoạch: Quý III năm 2023;

- Tổng kết Kế hoạch: Quý III năm 2025.

2. Kinh phí thực hiện

UBND xã lập dự toán, quản lý, sử dụng thanh quyết toán kinh phí công tác cải cách hành chính theo quy định hiện hành.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai, tổ chức thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết Kế hoạch; các bộ phận chuyên môn chủ động thực hiện, báo cáo kết quả với lãnh đạo UBND xã. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ, chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu đề ra.

2. Văn phòng HĐND-UBND làm đầu mối kiểm soát TTHC thường xuyên đôn đốc các bộ phận chuyên môn rà soát, cập nhật những nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, đề xuất về các giải pháp cần thiết để bảo đảm kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ. Thực hiện chế độ báo cáo đúng, đủ, kịp thời theo quy định của các cấp.

3. Bộ phận một cửa xã thực hiện đúng Quy chế hoạt động, quy trình, thời gian và phần mềm dùng chung trong giải quyết TTHC. Công khai đầy đủ danh mục TTHC, quy trình, mức thu lệ phí. Tiếp nhận và trả kết quả tất cả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Định kỳ báo cáo theo quý tình hình hoạt động, kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC lên cấp trên.

4. Giao cho công chức Tài chính - kế toán: Xây dựng chương trình, kế hoạch rà soát thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí kinh phí đầu tư xây dựng Bộ phận Một cửa hiện đại, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính và giải quyết TTHC.

Trên đây là Kế hoạch tăng cường cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giai đoạn 2021-2025 của UBND xã Cẩm Vũ, yêu cầu các cán bộ công chức xã được phân công căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề vướng mắc phát sinh, phản ánh, đề xuất kịp thời để lãnh đạo UBND xã xem xét, giải quyết./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 04 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 449
Trước & đúng hạn: 449
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/04/2023 15:27:25)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM VŨ - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Tuấn

Địa chỉ: Xã Cẩm Vũ

Điện thoại: 0987.344.887

Email: mstuong@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0